چه می کشی!!؟؟

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

آقا جان!

چه میکشی از دست من؟

چه می کشی از دست کسی که فقط ادعای یاری شما را دارد؟

چه میکشی از عهد شکنی هایم؟

 

آقا جان!

بیا ذوالفقار پدرتان رو بزن و تمام کن!

تمام کن این زندگی پر از شرمندگی را

 

آقا جان!

مانده ام چه رویی دارد این دل که مدام ادای عاشق ها را در میاورد

مانده ام چه رویی دارد این عقل که آرزوی شهادت را دارد

مانده ام چه رویی دارد این خیال که توهم زیارت را دارد

 

آقا جان!

بیا و تمامش کن!

بخاطر تمام بد عهدی ها

بخاطر تمام شرمندگی ها

بخاطر تمام گستاخی ها

 

آقا جان!

بیا

اما

این بار نه بخاطر مردمان خوب

نه بخاطر انتقام جدتان

نه بخاطر انتقام مادرتان

بیا اینبار بخاطر خودخواهی های من

من متوهم بی شعور

بیا و ذی شعورم کن

بیا که کسی نمیشناسم

و شما نیز

شیعه نمایی پررو تر از منی ندارید...

 

آقا جان!

بیا...

بیا و شادی هجرانم زهر کن...!

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 0 نظر / 11 بازدید