نعمت خدای مهربان من...

یا رفیق من لا رفیق له

سلام

 

خدای من!

خدای مهربان من!

تویی که نعماتت را بی حساب می بخشی

بی حساب اینکه لیاقتی هست یا نه

خدای مهربان من!

خاطراتم را مرور می کردم و دیدم که چگونه ملتهب بودم و تو آرامم کردی

مشوش بودم و تو به آرامشم رساندی

خدای مهربان من!

تویی که هر روز صبح نعمتی جدید به من می بخشی و هر لحظه مرا یادآور می شوی که خدای بخشنده منی

خدای مهربان من!

تویی که شمارش نعماتت از توان نه من، بلکه همه دنیا خارج است

و من هر روز شکر اندکی برای نعمات بی شمارت می کنم

خدای من!

خدای مهربان من!

چقدر فرصت ها را از دست دادم و تو به دادم رسیدی

چقدر بی لیاقتی کردم و تو بی توجه به آنها تنها به من بخشیدی

خدای بی نیاز من!

تو بی نیازی، بی نیاز از هر نیازی

و من

من نیازمندم، نیازمند هر نیازی

خدای مهربان من!

تمام وجودم مملو از عشق توست

و تو همه وجودم را سرشار از نعمت جدیدت نمودی

نعمتی که به راستی همانند دیگر نعماتت لیاقت آن را ندارم و نداشتم

اما تو بی حساب بخشیدی

خدای بخشاینده من!

ببخشای

ببخشای بر من گناهانم را

همچون نعماتی که بخشیدی

خدای مهربان من!

برای نعمت جدیدت تنها به کمک و یاری تو نیازمندم

نیازمند نگاه خداگونه خودت

خدای مهربان من!

در بهترین ماه های خود

در ماه ترین ماه خود

به من بهترین هدیه و نعمت را دادی

به من ماه گونه ترین نعمت را دادی

خدای مهربان من!

من نتوانم شکر کنم و تو ببخش

من نتوانم درک کنم و تو درکم ده

خدای مهربان من!

سید و مولای من!

کمکم کن

که بیش از پیش محتاجم

و بیش از پیش نیازمند

که تنها تویی افرینده و تربیت کننده و روزی دهنده و نجات دهنده من...!

 

التماس دعای فرج

یا حق

/ 0 نظر / 31 بازدید