# مادر

کدام...؟

یا رفیق من لا رفیق له سلام     مادر! ماندن سخت تر بود؟ یا رفتن؟ برای بابا حتی نفس هم سخت بود حتی نفس   التماس دعای فرج یا حق
/ 0 نظر / 8 بازدید